Projecten

In de 15 jaar voordat Emelie Sprengers actief werd in Sprengers Consultancy heeft zij ervaring opgedaan met onder andere de volgende projecten:

 

Bedrijfsterreinen

Het ontwikkelen van grote bedrijfsterreinen zijn langlopende processen. Al in een vroeg stadium zal beoordeeld moeten worden of een ontwikkeling financieel haalbaar is. Sprengers Consultancy heeft ervaring in het berekenen van de financiŽle haalbaarheid van grote bedrijfsterreinen met meerdere grondeigenaren (gemeente en ontwikkelaars). Het bereiken van consensus vereist niet zelden het verrichten van verschillende haalbaarheidsstudies alvorens het definitieve plan vertaald kan worden in een grondexploitatie. Onderhandelingsvaardigheden en overredingskracht zijn skills die nodig zijn bij het bepalen van de exploitatiebijdrage die ontwikkelaars dienen te betalen. Ook het regelmatig actualiseren van de grondexploitatie is onmisbaar om de financiŽle kaders te bewaken.

 

Uitleg/VINEX-locaties

Evenals bij bedrijfsterreinen is de ontwikkeling van uitleg- en VINEX-locaties een langdurig proces met het woningbouwprogramma als extra complicerende factor. Het woningbouwprogramma en de daarbij behorende grondprijzen zijn bepalend voor het financieel resultaat. Door veranderingen in de markt kan het woningbouwprogramma gedurende de tijd wijzigen met als gevolg een andere financieel resultaat. De planeconoom dient hierop in te spelen en te adviseren over grondprijzen en de methodiek van grondprijsbepaling (grondquotes, residuele grondprijzen).

 

Overige projectervaring:

-††††††† Stadsvernieuwingsgebieden,

-††††††† Binnenstedelijke locaties,

-††††††† Rood voor groen projecten.

 

Woonwagendossiers

De projectcontrol van de deconcentratie van een groot kamp van ca. 150 standplaatsen naar diverse kleine locaties. Een langdurig proces, waarbij het oorspronkelijke krediet jaarlijks bijgesteld wordt. Wanneer de locaties gereed zijn, dienen ze beheert te worden. Veel gemeenten streven na het vervallen van de Woonwagenwet naar eigendomsoverdracht van locaties aan corporaties, omdat het verhuren van een woonproduct geen taak meer is van de gemeente. Voor een goede overdracht is kennis nodig van de financiŽn rondom standplaatsen en huurwoonwagens, zodat middels een bedrijfswaardeberekening de verkoopsom of afkoopsom bepaald kan worden.

 

 

Uw project

Hoewel planeconomische projecten veel overeenkomsten vertonen in problematiek en aanpak, zijn er ook grote verschillen die sterk contextafhankelijk zijn. Dat maakt ieder project toch weer uniek, ook dat van u. Als u contact met ons opneemt dan nemen wij uw project graag met u door om tot een voor u op maat gesneden projectvoorstel te komen.

 

© 2008 Sprengers Consultancy BV